Your Shopping Cart is empty.
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x {{ item.unit_point }} Point
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

  會員募集

 

    首次註冊成為會員,立即享有100元的購物金!

   

1.參與活動取得購物金:

 • 官網不定期舉辦活動發放限量消費券,會員參加活動後即可取得,會員也能在官網上參與分享心得活動,寫下體驗產品的心得,把心得mail給我們將獲得200元的購物金
 • 購物金的金額和使用期限依照不同活動而設定,官網購物結帳時,購物金可折抵任何商品的結帳金額,但每筆訂單限用一張購物金。

 

生日快樂

2.贈送生日祝賀金:

        官網不定期贈送會員生日祝賀金,但會員每年需達一定的消費金額。將於會員生日當月發放100元的購物金,做為生日祝賀金,限當月官網購物使用,可折抵任何商品的結帳金額,但不得與其它購物金同時使用。